سرور تیم اسپیک
  • Product 1

    سرور 16 نفره

    • پهنای باند نامحدود!
      -کیفیت صدا تضمین شده
      -اپتایم % 99.99
      -پینگ پایین(ایران)
      -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
      -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
      -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  • Product 2

    سرور 32 نفره

    • پهنای باند نامحدود!
      -کیفیت صدا تضمین شده
      -اپتایم % 99.99
      -پینگ پایین(ایران)
      -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
      -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
      -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  • Product 3

    سرور 64 نفره

    • پهنای باند نامحدود!
      -کیفیت صدا تضمین شده
      -اپتایم % 99.99
      -پینگ پایین(ایران)
      -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
      -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
      -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  • Product 4

    سرور 128 نفره

    • پهنای باند نامحدود!
      -کیفیت صدا تضمین شده
      -اپتایم % 99.99
      -پینگ پایین(ایران)
      -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
      -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
      -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  • Product 5

    سرور 256 نفره

    • پهنای باند نامحدود!
      -کیفیت صدا تضمین شده
      -اپتایم % 99.99
      -پینگ پایین(ایران)
      -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
      -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
      -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  • Product 6

    سرور اورجینال 32 نفره

    • پهنای باند نامحدود!
      -کیفیت صدا تضمین شده
      -اپتایم % 99.99
      -پینگ پایین(ایران)
      -شبکه اینترنت بر روی پورت 1GB
      -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
      -عدم بلک لیست